بایگانی دسته‌ی: هیپنوتیزم

معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی

معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی پدیده ای نوین در علوم ذهنی و متافیزیک معجون ۳ گانه ی ذهن کوانتومی ( کنکور + امتحانات + تقویت حافظه ) برای اولین بار در جهان ترکیبی از علوم متافیزیک و علوم مهندسی ذهن و دانش مرموز هیپنوتیزم را به کار گرفتیم تا یک محصولبسیار خارق العاده برای شما […]

تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم     ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن به‌واقع ﻣﻮﺟﻮد عجیبی اﺳﺖ، ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ خارق‌العاده‌ای دارد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز نتوانسته‌اند ﺗﻤﺎم قسمت‌های آن را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ثابت‌شده ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن بزرگ‌ترین ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ خارق‌العاده‌ای در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ کلینیک‌های ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و […]

قوانین فرکانس و خود هیپنوتیزم

قوانین فرکانس و خود هیپنوتیزم مقدمه: خالق هوشمند، جهان هستی را با قوانین بسیار قدرتمندانه‌ای خلق کرد. این‌گونه نیست که هرلحظه خالق برتر ،فرمان و ترمز این جهان را در دست داشته باشد و هرلحظه تصمیمی بگیرد و تغییری در جهان به وجود آورد!!! بلکه تمام اتفاقات جهان هستی بر طبق قوانین استوار هستند و […]