تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

 

 تغییر باور با خود هیپنوتیزم

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن به‌واقع ﻣﻮﺟﻮد عجیبی اﺳﺖ، ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ خارق‌العاده‌ای دارد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻨﻮز نتوانسته‌اند ﺗﻤﺎم قسمت‌های آن را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎ ثابت‌شده ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن بزرگ‌ترین ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ خارق‌العاده‌ای در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ کلینیک‌های ﺟﻬﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و درصورتی‌که کوچک‌ترین وﯾﺮوس ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ وارد ﺟﺴﻢ ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم قسمت‌های ﺑﺪن ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. آﯾﺎ می‌دانید ذهن شما در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم غیرممکن‌ها را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد؟ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎن می‌تواند داروی لاعلاج‌ترین بیماری‌ها را در ﺑﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﺪ؟ در اﯾﻦ مقاله ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺸﺮﯾﺢ می‌گردد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارزش ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻗﺪر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺪاﻧﯿﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺻﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎدات، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ است. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺎرب و ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ:

اﻧﺴﺎن اﺻﻮﻻً از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﺎصی دارد؛ از ﺧﻮد، دﯾﮕﺮان، ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺧﺪا، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﻫﺰاران ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ.ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰ دارد.ﻣﺜﻼً: ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی از سگ دارد ﮐﻪ می‌تواند ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮدﺑﺎﻋﺚ می‌شود او ﺑﻪ سگ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﺪ و درنتیجه وﺣﺸﺖ می‌کند. اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ سگ را به‌عنوان ﯾﮏ حیوان‌دوست داﺷﺘﻨﯽ می‌شناسد ﺑﺎﻋﺚ می‌شود وی سگ را ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ انسان‌ها، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً اﻓﺮاد بی‌سواد و تحصیل‌کرده، ﻓﻘﯿﺮ و ﻏﻨﯽ، ﻣﻌﺘﺎد و ورزﺷﮑﺎر ، خوب ، بد و…اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ به‌صورت فایل‌هایی در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ذﻫﻦ ذخیره‌شده و به‌وقت ﻧﯿﺎز ذﻫﻦ از آن‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻞ می‌کند. ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذهنی که در ذﻫﻨﺸﺎن بایگانی‌شده ﻋﻤﻞ می‌کنند و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن را می‌تواند ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ثابت‌شده اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﻏﻠﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و اﺷﺨﺎص ناموفق، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﻔﯽ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذهنی‌تان ﭼﻘﺪر ﻣﺜﺒﺖ می‌باشند؟ همین‌الان جواب این سؤال را برای خودتان یادداشت کنید.

ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮد: در ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، تصویر ذهنی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮدش دارد از ﻫﻤﻪ مهم‌تر است، ﭼﻮن درواقع اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت، اﻋﻤﺎل و رفتار و ﺣﺘﯽ توانائی‌های اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ می‌کند. ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از خوددارید؟ اﮔﺮ به‌دقت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ متوجه ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ می‌شوید ﮐﻪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ تابه‌حال ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮد، ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ، تابه‌حال ﻣﺴﯿﺮ زندگی‌تان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. به‌عنوان‌مثال:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻻﯾﻖ داﺷﺘﻦ یک‌خانه مجلل نمی‌داند و در ﺧﻮد ﺟﺴﺎرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد، ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺿﻌﯿﻒ را از ﺧﻮد در ذﻫﻦ دارد.ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی هیچ‌وقت صاحب‌خانه نمی‌شود، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ.در ذﻫﻦ ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض می‌شود، اﮔﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، و دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ می‌بینید. شیوه‌های زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ سریع‌ترین و مؤثرترین “، ﺷﯿﻮه ﺧﻮد ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم “اﺳﺖ ﮐﻪ در مقالات این سایت به تفضیل شرح داده‌شده و اساس سایت اسرار ذهن بر همین منوال بناشده است.

ﺑﺎورﻫﺎ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎل، رﻓﺘﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺑﺎورﻫﺎی اوﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ: ﺑﺎورﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن، می‌گوید ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮب و ﭼﻪ

ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ، انسان‌ها از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی، ﺑﺎوری در ذﻫﻦ خوددارند و ﺑﺮ اﺳﺎس آن رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﻋﻤﻞ می‌کنند. ﻣﺜﻼً ﻓﺮدی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورش ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز به شیوه خودش می‌کند، اﻣﺎ ﺷﺨﺼﯽ دیگر به‌گونه‌ای دیگر نماز می‌خواند. ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در شکل‌گیری ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺴﺎن عبارت‌اند از: واﻟﺪﯾﻦ، معلمان، جامعه، دوستان، رسانه‌ها؛ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر می‌فروشد ﻓﮑﺮ می‌کنند ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل نموده‌اند. ﺷﻤﺎ می‌توانید از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎورﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎورﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ دارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن‌ها را ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ.

ادامه دارد………………

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و محقق: ﻣﻬﺮان ﻏﺮﯾﺐ

4 دیدگاه برای “تغییر باور با خود ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم

  1. محمد گفته:

    با سلام

    با توجه به اینکه ضمیرناخودآگاه دارای قدرت تحلیل می باشد و ورودی ها رو تحلیل میکنه و بعد اجازه ی ورود آن را به ضمیر ناخودآگاه میده که در واقع مثل یه نگهبان دروازه عمل میکنه ، آیا ضمیر ناخودآگاه اطلاعات دریافتی از محیط رو طبق باورهای موجود در ضمیر ناخودآگاه تجزیه و تحلیل میکنه و بعد به ضمیرناخودآگاه میفرسته ؟

    ممنون

پاسخ دادن به مسعود لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .